Jakie są koszty badań zagęszczania gruntu?

Prowadzenie robót budowlanych przy realizacji nowej inwestycji musi być poprzedzone sprawdzeniem, czy podłoże będzie zapewniało odpowiednią nośność i nie ulegnie odkształceniu w wyniku pojawiających się obciążeń. Przygotowanie projektu oraz planowane poszczególnych prac powinny więc bazować na danych uzyskanych podczas wcześniejszego badania gruntu. Będzie to niezbędne również w czasie wykonywania robót ziemnych np. budowie nasypów i układaniu warstw podbudowy pod drogi. Przekonajmy się, jakie metody są wykorzystywane najczęściej i sprawdźmy, jaka jest wysokość związanych z nimi wydatków.

Jak bada się zagęszczenie gruntu?

Jednym z podstawowych parametrów wpływających na to, czy podłoże zachowa stabilność pod obciążeniem, będzie ustalenie zagęszczenia gruntu, a więc sprawdzenie, czy tworzące go minerały składające się tzw. fazę stałą są rozmieszczone tak, by przestrzenie między nimi były odpowiednio małe, a zawartość tzw. fazy ciekłej i gazowej odpowiada masie planowanej budowli oraz oddziaływaniom dynamicznym, które pojawią się podczas jej eksploatacji. Pomiary zagęszczenia mogą być prowadzone metodami laboratoryjnymi w tym z wykorzystaniem aparatu Proctora. Możliwe jest także wykonanie sondowania dynamicznego albo statycznego, tj. dane są zbierane podczas pomiaru czynników towarzyszących zagłębianej sondzie lub naciskowi występującemu w wyniku oddziaływania na podłoże specjalną płytą.

Co składa się na koszt badania zagęszczenia gruntu?

Koszty związane z badaniem zagęszczenia gruntu są uzależnione od wielkości inwestycji oraz skali prowadzonych robót, a także rodzaju podłoża oraz wybranej przez zleceniodawcę metody. Warto pamiętać, że powinna ona być dopasowana do typu gruntu występującego w danym miejscu, a także specyfiki planowanych prac. Inaczej rozlicza się też czynności wykonywane w ramach kompleksowej obsługi inwestycji od przygotowania potrzebnej dokumentacji po odbiór obiektu, a inaczej w sytuacji, w której potrzebne jest uzyskanie wyników pojedynczego pomiaru. Sondowania dynamiczne z reguły są wówczas rozliczane według stawki za metr pomiaru, a statyczne od ilości wykonanych prób. Osobno nalicza się też opłatę za przygotowanie dokumentacji.

Jakie są koszty badań zagęszczania gruntu?