Jaka dokumentacja obowiązuje przy badaniu gruntu?

Rozpoczęcie inwestycji wymaga rozpoznania podłoża, na jakim ma być ona realizowana. Pozwoli to na zachowanie stabilności całej konstrukcji, dzięki sprawdzeniu nośności podłoża i w razie potrzeby opracowaniu metod jego wzmocnienia. Istotne będzie także określenie warunków hydrogeologicznych. Dla uzyskania informacji konieczne będzie wykonanie badania gruntu oraz przygotowanie nieodzownej w danym przypadku dokumentacji geologicznej. Przekonajmy się, co może ona zawierać i kiedy będzie wymagana.

Jakie rodzaje dokumentacji geologicznej mogą być potrzebne?

Prowadzone badania geologiczne wiążą się z przygotowaniem dokumentacji w postaci opinii geotechnicznej albo w niektórych przypadkach dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Podstawowym dokumentem jest opinia, która zawiera informacje na temat przydatności konkretnych gruntów do realizacji planowanej inwestycji. Będą w niej najważniejsze parametry gruntu, prognozowane oddziaływania między gruntem a budowlą oraz dane co do zalecanych sposobów posadowienia obiektu i wykonywania prac ziemnych. Znajdą się w niej również ustalone na podstawie badań możliwe przemieszczenia gruntu oraz reakcje podłoża, jakie mogą się pojawić w czasie prowadzenia przyszłych prac ziemnych i budowlanych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest bardziej rozbudowana i obejmuje wskazanie oddziaływań geodynamicznych, jakie mogą zachodzić na terenie, w którym będzie prowadzona inwestycja oraz wskazuje konieczne działania mające na celu zapobieżenie ich skutkom.

Kiedy przygotowuje się dokumentację geologiczną?

Zakres potrzebnej dokumentacji geologicznej zależy od rodzaju warunków geologicznych panujących na danym terenie. Opinia geotechniczna jest niezbędna przy każdej inwestycji, dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się, jeżeli obiekt ma powstać na terenie o nietypowych warunkach geologicznych, związanych m.in. ze skomplikowanym układem warstw geologicznych, wieloma poziomami wodonośnymi czy aktywnymi procesami geologicznymi. Wykonuje się ją, gdy mamy do czynienia z trzecią kategorią geotechniczną.

Jaka dokumentacja obowiązuje przy badaniu gruntu?