Kto może wykonywać badania zagęszczania gruntów?

Rozpoczęcie nowej inwestycji budowlanej wymaga sprawdzenia, czy podłoże będzie w stanie zapewnić wznoszonemu obiektowi konieczną stabilność. W tym celu konieczne będzie przeprowadzenie badania gruntu weryfikującego, jakie jest jego zagęszczenie i stwierdzenie, czy nie ulegnie ono odkształceniom pod wpływem obciążeń wynikających z masy budowli oraz pojawiających się przy jej użytkowaniu oddziaływań dynamicznych. Jeżeli zagęszczenie jest nieodpowiednie, przeprowadza się prace mające na celu jego zwiększenie. Przekonajmy się, w jaki sposób bada się zagęszczenie gruntu i sprawdźmy, kto ma odpowiednie uprawnienia, aby to zrobić.

Czym jest zagęszczenie gruntu?

Grunt składa się z elementów należących do trzech faz: stałej, na którą składają się cząstki różnych substancji mineralnych, gazowej, obejmującej głównie powietrze i parę wodną oraz ciekłej, gdzie można wyróżnić wodę w postaci wolnej, związanej oraz błonkowatej. Miarą zagęszczenia będzie wzajemny stosunek poszczególnych fazułożenie tworzących je cząstek. Im większa zawartość fazy stałej, a więc elementów składających się na tzw. szkielet gruntowy i mniejsze pustki, tym większa będzie nośność podłoża, a zarazem jego stabilność.

Jak bada się zagęszczenie gruntu?

Badania zagęszczenia mogą być prowadzone metodami laboratoryjnymi, w tym z wykorzystaniem aparatu Proctora. Możliwe jest także wykonanie sondowania dynamicznego albo statycznego. Dane są wówczas zbierane w czasie pomiaru płytą dynamiczną, a wartości wyliczane na podstawie dynamicznego modułu odkształcenia albo podczas pomiaru płytą statyczną VSS i obliczane z wartości modułu odkształcenia sprężystego. Badania geotechniczne może wykonywać technik lub inżynier z wykształceniem kierunkowym w zakresie geologii, budownictwa albo inżynierii środowiska.

Kto może wykonywać badania zagęszczania gruntów?