Oferta

Usługi geologiczno - geotechniczne

Usługi geotechniczne i geologiczne pozwalają na określenie technicznych właściwości gruntu, przeznaczonego pod inwestycje budowlane, m.in. jego rodzaju, gęstości, ściśliwości czy spójności, które będą wykorzystane przy określaniu parametrów niezbędnych do wykonania projektu inwestycji, np. odkształcalności podłoża, jego nośności czy stateczności.

Nasz Zakład Usług Geologiczno-Geotechnicznych, prowadzony przez Andrzeja Kadłubowskiego, oferuje wysokiej jakości usługi geologiczne i geotechniczne. Zatrudnieni u nas fachowcy należą do grona najlepszych, jednocześnie nieustannie starają się podnosić swoje kwalifikacje i uzupełniać wiedzę o pojawiające się nowości, dzięki uczestnictwu w licznych specjalistycznych kursach i szkoleniach. Nasza oferta skierowana jest zarówno do dużych inwestorów i deweloperów, jak i do osób fizycznych, potrzebujących rzetelnej dokumentacji.

Świadczone przez nas usługi geologiczne i geotechniczne to między innymi:

  • projekty robót geologicznych,
  • wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz  geologiczno-inżynierskiej,
  • badania gruntu pod budownictwo mieszkaniowe,
  • badania gruntu pod obiekty handlowe i przemysłowe,
  • badania gruntu pod projekty infrastrukturalne, m.in. drogi, sieci przesyłowe, rurociągi,
  • badania i sprawozdania z badań zagęszczenia gruntu,
  • odbiory robót fundamentowych i ich dokumentacja,
  • dokumentacja geotechniczna pod budownictwo mieszkaniowe,
  • dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska pod obiekty handlowe i przemysłowe.

Usługi geotechniczne i geologiczne na różnych etapach realizacji inwestycji

Usługi geotechniczne i geologiczne obejmują zarówno prace wykonywane na etapie projektowym, przygotowawczym, jak i prowadzone w ramach odbioru prac w części bezpośrednio związanej z gruntem. W ich ramach jest wykonywany między innymi projekt robót geologicznych, są przeprowadzane wymagane badania gruntu, przygotowanie dokumentacji oraz sprawdzanie realizowanych prac pod kątem zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi dokumentach.

Projekty robót geologicznych

Projekty robót geologicznych są wykonywane na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 288 poz. 1696), a inwestor przedstawia je w urzędzie miasta lub starostwie. Po ich zatwierdzeniu możliwe jest rozpoczęcie prac geologicznych, między innymi związanych z badaniem warunków geologicznych. Określanie warunków geologicznych wykonuje się różnymi metodami, zarówno wykonywanymi bezpośrednio w terenie, jak i przeprowadzanymi w laboratorium. Najpowszechniej stosuje się różne rodzaje metod opierające się na wierceniach i sondowaniach, np. przy badaniu zagęszczenia sondami DLP czy nośności płytą VSS. Zgromadzone w wyniku badan terenowych dane, są podstawą do sporządzania odpowiedniej dokumentacji.

Odbiory robót fundamentowych

Odbiory robót fundamentowych obejmują badanie stanu wykonania i dokumentacji technicznej przy inwestycjach, w ramach których realizowano zarówno fundamenty bezpośrednie, posadowione na gruncie – m.in. ławy fundamentowe czy płyty fundamentowe, jak i fundamenty oparte na pośrednich elementach konstrukcyjnych, takie jak umieszczone w gruncie pale czy studnie. Przy ich ocenie bierze się pod uwagę m.in. to czy należycie przekazują obciążenie na grunt, tj. równomiernie, całą swoją powierzchnią; czy podczas prac nie zaburzono nośności gruntu, oraz, w przypadku budowli wznoszonych na zboczach, jaka jest stateczność gruntu nie tylko w miejscu bezpośredniego posadowienia budynku, ale i w jego najbliższym otoczeniu.

Odbiory robót fundamentowych przeprowadza się dwuetapowo, przez odbiór podłoża przed przystąpieniem do prac oraz odbiór samych fundamentów. Odbiór podłoża ma na celu zapewnienie, że stan gruntu nie zmieni się w okresie pomiędzy badaniem gruntu a rozpoczęciem wykonywania prac, a zmiana ta nie wpłynie na wznoszony obiekt. Odbiór podłoża to sprawdzenie zgodności danych zawartych w dokumentacji geologicznej ze stanem faktycznym. Odbiór fundamentów to sprawdzanie, wraz z postępem robót, odpowiedniego usytuowania konstrukcji oraz monitorowanie osiadania w przypadku wyższych budynków,  za pomocą kontroli położenia umieszczanych w konstrukcji reperów.

Praca geologa w terenie

Szczegóły współpracy każdorazowo określane są indywidualnie w trakcie pierwszych spotkań.

Zapewniamy, że do każdego zlecenia podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.