Blog

Jakie są koszty usług geodezyjnych?

Jakie są koszty usług geodezyjnych?

Przygotowanie inwestycji budowlanych łączy się z koniecznością wykonania wielu prac wstępnych, pozwalających na ocenę warunków geologicznych panujących na danym terenie w celu sprawdzenia rodzaju niezbędnego fundamentowania i przewidzenia wzajemnych oddziaływań między wznoszoną budowlą a podłożem. Specjalistyczne badania gruntu pod budowę w Warszawie można zlecić Zakładowi Usług Geologiczno-Geotechnicznych, specjalizującemu

Co może stanowić problem przy pracach geodezyjnych?

Co może stanowić problem przy pracach geodezyjnych?

Realizacja każdej inwestycji budowlanej wymaga jej odpowiedniego przygotowania i właściwego prowadzenia. Poza zatrudnieniem architekta lub konstruktora, który sporządzi projekt oraz skorzystaniem z pomocy jednego lub kilku wykonawców specjalizujących się w różnych obszarach robót budowlanych od prac ziemnych po wykończeniowe, niezbędne okaże się również zwrócenie się do firmy świadczącej usługi

Na czym polega dozór geologiczny?

Na czym polega dozór geologiczny?

Roboty geologiczne są nieodłączną częścią większości inwestycji budowlanych, zarówno jeżeli chodzi o sprawdzenie terenu przed przygotowaniem projektu inżynierskiego, jak i podczas realizacji robót. Wśród zadań, do których konieczna będzie pomoc geologa, na szczególną uwagę zasługuje nadzór geologiczny. Przekonajmy się, czym jest i kto może się nim zajmować.

Kto może wykonywać badania zagęszczania gruntów?

Kto może wykonywać badania zagęszczania gruntów?

Rozpoczęcie nowej inwestycji budowlanej wymaga sprawdzenia, czy podłoże będzie w stanie zapewnić wznoszonemu obiektowi konieczną stabilność. W tym celu konieczne będzie przeprowadzenie badania gruntu weryfikującego, jakie jest jego zagęszczenie i stwierdzenie, czy nie ulegnie ono odkształceniom pod wpływem obciążeń wynikających z masy budowli oraz pojawiających się przy jej użytkowaniu

Jakie są koszty badań zagęszczania gruntu?

Jakie są koszty badań zagęszczania gruntu?

Prowadzenie robót budowlanych przy realizacji nowej inwestycji musi być poprzedzone sprawdzeniem, czy podłoże będzie zapewniało odpowiednią nośność i nie ulegnie odkształceniu w wyniku pojawiających się obciążeń. Przygotowanie projektu oraz planowane poszczególnych prac powinny więc bazować na danych uzyskanych podczas wcześniejszego badania gruntu. Będzie to niezbędne również w czasie wykonywania

Jaka dokumentacja obowiązuje przy badaniu gruntu?

Jaka dokumentacja obowiązuje przy badaniu gruntu?

Rozpoczęcie inwestycji wymaga rozpoznania podłoża, na jakim ma być ona realizowana. Pozwoli to na zachowanie stabilności całej konstrukcji, dzięki sprawdzeniu nośności podłoża i w razie potrzeby opracowaniu metod jego wzmocnienia. Istotne będzie także określenie warunków hydrogeologicznych. Dla uzyskania informacji konieczne będzie wykonanie badania gruntu oraz przygotowanie nieodzownej

W jakim celu bada się grunty pod inwestycje?

W jakim celu bada się grunty pod inwestycje?

Przygotowanie się do budowy każdego obiektu niezależnie od jego wielkości i przeznaczenia oznacza konieczność prowadzenia wielu prac związanych z opracowaniem jego koncepcji użytkowej, określaniem opłacalności, a także sprecyzowaniem parametrów technicznych oraz prognozowaniem poziomu możliwych kosztów. Równie ważne będzie jednak znalezienie właściwej lokalizacji oraz zweryfikowanie jej przydatności do założonych

Badania gruntu pod budowę dróg

Badania gruntu pod budowę dróg

Przystępując do budowy drogi, zgodnie z przepisami wynikającymi z zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz zalecaniami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, należy wykonać badanie podłoża gruntowego. Powinno się to odbyć przed rozpoczęciem inwestycji. Projektant drogi powinien określić zakres badań do danej inwestycji, w oparciu o obowiązujące normy. Badanie gruntu należy

Jak określić wskaźnik zagęszczenia gruntu?

Jak określić wskaźnik zagęszczenia gruntu?

Wszystkie obiekty budowlane muszą być w jakiś sposób posadowione na gruncie. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i wielkich inwestycji drogowych czy usypywanych wałów przeciwpowodziowych. Ponieważ masa powstających budowli jest na ogół znaczna, jednym z bardziej istotnych parametrów, jakie trzeba wyznaczyć przy realizacji inwestycji jest nośność gruntu,

Zasady sporządzania dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej pod obiekty handlowe oraz przemysłowe

Zasady sporządzania dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej pod obiekty handlowe oraz przemysłowe

Wznoszenie obiektów budowlanych zawsze wymaga odpowiedniego ich posadowienia i związania z gruntem w taki sposób, by wszystkie obciążenia były przenoszone prawidłowo, a cały obiekt zachowywał swoją stabilność. Dobór właściwego rodzaju fundamentowania, zaplanowania wszystkich niezbędnych instalacji czy prac związanych z zagęszczaniem gruntu są uwarunkowane dobrym zbadaniem podłoża i określeniem warunków