Co może stanowić problem przy pracach geodezyjnych?

Realizacja każdej inwestycji budowlanej wymaga jej odpowiedniego przygotowania i właściwego prowadzenia. Poza zatrudnieniem architekta lub konstruktora, który sporządzi projekt oraz skorzystaniem z pomocy jednego lub kilku wykonawców specjalizujących się w różnych obszarach robót budowlanych od prac ziemnych po wykończeniowe, niezbędne okaże się również zwrócenie się do firmy świadczącej usługi geologiczne, a także podmiotu zajmującego się geodezyjną obsługą budów. Przekonajmy się, do czego będzie potrzebny geolog, a do czego geodeta.

Co wchodzi w zakres obsługi geodezyjnej inwestycji?

Podstawowym zadaniem dla geodety będzie dokładne określenie granic działki, co pozwoli na wskazanie obszaru do prowadzenia badań geologicznych i da podstawy do pozyskania danych potrzebnych konstruktorowi. Geodeta sporządza mapę geodezyjną do celów projektowych, gdzie znajdą się linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i przeznaczeniu, wydzielające drogi oraz linię zabudowy, a także pokazujące obiekty krajobrazowe czy uzbrojenie terenu. Podczas robót geodeta prowadzi tyczenie obiektów, ukazujące osie budynków, punkty charakterystyczne oraz stałe punkty wysokościowe. Kontroluje zgodność prac z projektem, a na koniec przygotowuje inwentaryzację powykonawczą z danymi o rozmieszczeniu obiektów budowlanych. Na jej podstawie wnosi się zmiany do mapy zasadniczej w ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Jakie są zadania geologa?

Zaangażowanie geologa pozwala na uzyskanie informacji o budowie geologicznej terenu, a zarazem o jego przydatności dla określonych celów i sporządzeniu potrzebnej dokumentacji. Dzięki wykonaniu odpowiednich badań geolog weryfikuje, jakie są podstawowe cechy podłoża, w tym jego nośność, co jest bazą dla znalezienia optymalnego sposobu posadowienia budowli. W czasie prac geolog m.in. ustala zagęszczenie gruntu czy odbiera roboty fundamentowe.

Co może stanowić problem przy pracach geodezyjnych?