Na czym polega dozór geologiczny?

Roboty geologiczne są nieodłączną częścią większości inwestycji budowlanych, zarówno jeżeli chodzi o sprawdzenie terenu przed przygotowaniem projektu inżynierskiego, jak i podczas realizacji robót. Wśród zadań, do których konieczna będzie pomoc geologa, na szczególną uwagę zasługuje nadzór geologiczny. Przekonajmy się, czym jest i kto może się nim zajmować.

Czym jest dozór geologiczny?

Nadzór geologiczny nad robotami geologicznymi oznacza czuwanie nad zgodnością realizowanych czynności ze sporządzonym i zatwierdzonym projektem badań geologicznych, w tym sprawdzanie, czy wyrobiska zostały ulokowane właściwie i w przewidzianej kolejności, a także w razie potrzeby wprowadzanie zmian w istniejącej dokumentacji, o ile wymagają tego zaistniałe warunki. Ważne będzie dbanie o przestrzeganie wskazanej technologii robót oraz przeprowadzanie badań, pomiarów i obserwacji koniecznych w trakcie prac. W grę wchodzi też nadzorowanie przewiercania serii złożowej i warstw wodonośnych, jak również ustalanie sposobu zafiltrowania, próbnego pompowania i zamykania przewierconych poziomów wodonośnych w dostosowaniu do stwierdzonych warunków, a ponadto nadzorowanie prawidłowości konstrukcji filtra, zakładania filtra w otworze, próbnego pompowania oraz innych czynności mających istotne znaczenie dla wyniku badań geologicznych i ochrony środowiska.

Co jest konieczne do sprawowania nadzoru nad pracami geologicznymi?

Osoba, która sprawuje nadzór nad pracami geologicznymi, musi ukończyć studia geologiczne pierwszego lub drugiego stopnia albo studia jednolite, odbyć praktykę w zawodzie geologa, a ponadto mieć uprawnienia dla poszczególnej kategorii robót. W większości sytuacji wchodzi tu w grę kategoria XIII, tj. m.in. wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi.

Na czym polega dozór geologiczny?