Jakie są koszty usług geodezyjnych?

Przygotowanie inwestycji budowlanych łączy się z koniecznością wykonania wielu prac wstępnych, pozwalających na ocenę warunków geologicznych panujących na danym terenie w celu sprawdzenia rodzaju niezbędnego fundamentowania i przewidzenia wzajemnych oddziaływań między wznoszoną budowlą a podłożem. Specjalistyczne badania gruntu pod budowę w Warszawie można zlecić Zakładowi Usług Geologiczno-Geotechnicznych, specjalizującemu się w geologii inżynierskiej, geofizyce oraz geotechnice. Nim będzie można rozpocząć poszczególne etapy robót, konieczne okaże się jednak również skorzystanie z usług geodety, który pomoże w wytyczeniu miejsc, w jakich mają się znaleźć określone elementy projektu. Przyjrzyjmy się bliżej związanymi z tym kosztami.

Jakie prace będą niezbędne w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji?

Dla przygotowania konkretnej inwestycji niezbędne okaże się precyzyjne określenie granic działki, co pozwoli na przeprowadzenie koniecznych badań geologicznych i umożliwi dostarczenie danych potrzebnych konstruktorowi lub architektowi. W tym celu należy przygotować mapę geodezyjną do celów projektowych, gdzie znajdą się linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i przeznaczeniu, wydzielające drogi oraz linię zabudowy, jak też pokazujące obiekty krajobrazowe i uzbrojenie terenu. Przy realizacji robót geodeta przeprowadzi tyczenie obiektów, które wskaże osie budynków, punkty charakterystyczne oraz stałe punkty wysokościowe. Podczas prac geodeta zadba o kontrolowanie czy wszystkie etapy przebiegają zgodnie z projektem, a po ich ukończeniu przystąpi do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej. Dokument tego rodzaju obejmuje dane o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów budowlanych oraz stanowi formalną podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą w ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Od czego zależą koszty obsługi geodezyjnej?

Wydatki na obsługę geodezyjną inwestycji są ściśle związane z jej skalą, a tym samym zakresem czynności, jakie muszą zostać zrealizowane. Zawarcie umowy na kompleksową obsługę projektu jest z zasady korzystniejsze finansowo niż oddzielne zlecanie poszczególnych zadań.

Jakie są koszty usług geodezyjnych?