Projekty prac geologicznych

Projekty prac geologicznych są dokumentami, określającymi cel oraz zasady prowadzenia robót geologicznych. Sporządza się je na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 288 poz. 1696), a inwestor przedstawia je w urzędzie miasta lub starostwie.

Dopiero po ich zatwierdzeniu możliwe będzie rozpoczęcie prac geologicznych, związanych na przykład z badaniem warunków geologicznych. Bada się je metodami, opierającymi się na wierceniach oraz sondowaniach. Dane zgromadzone w wyniku tych badań są podstawą do sporządzania dokumentacji. Co jeszcze warto wiedzieć na temat projektów prac geologicznych?

Co w projekcie?

Wedle obowiązującego prawa, w projekcie robót geologicznych powinien znaleźć się przede wszystkim cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia, a także rodzaj dokumentacji geologicznej, mającej powstać w wyniku robót geologicznych. Kolejnym niezbędnym elementem projektu jest harmonogram robót geologicznych oraz wskazanie przestrzeni, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne. Nie powinno zabraknąć wyszczególnionych przedsięwzięć, koniecznych ze względu na ochronę środowiska. Są to między innymi:

  • sposoby poradzenia sobie z wodami podziemnymi
  • sposoby likwidacji wyrobisk
  • sposoby likwidacji  otworów wiertniczych
  • sposoby rekultywacji gruntów
  • czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym w trakcie wykonywania robót

Oprócz wskazanego wyżej rozporządzenia, ogólne ramy projektu geologicznego określa również Prawo geologiczne i górnicze.

Zatwierdzenie

Jeśli projekt prac geologicznych nie budzi większych zastrzeżeń, możemy przystąpić do jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej. Następuje ono w drodze decyzji, na okres do 5 lat. Musi być poprzedzone opinią wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, działającego na obszarze, którym roboty będą wykonywane. Stronami postępowania administracyjnego będą natomiast właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych na terenie robót.

Projekty prac geologicznych